oferta

  • OCZYSZCZANIE „ROZMINOWANIE” TERENU Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH POCHODZENIA WOJSKOWEGO

Oczyszczanie terenu polega na wykryciu przedmiotów metalowych w gruncie, rozpoznaniu ich pod względem zagrożenia a następnie podjęciu, wywozie lub neutralizacji. Po zakończeniu ww. inwestor otrzymuje profesjonalną dokumentacje powykonawczą wraz z certyfikatem czystości terenu. Prace saperskie prowadzimy na terenie całego kraju.

  • NADZÓR SAPERSKI PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH

Nadzór Saperski polega na bezpośrednim dozorze prac ziemnych przez odpowiednio przeszkolonych saperów a w razie wykrycia przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych na podjęciu i zabezpieczeniu znaleziska do czasu przybycia odpowiednich służb. Proponujemy go wszędzie tam gdzie oczyszczanie terenu było niemożliwe np.  na obszarach mocno zanieczyszczonych odpadami komunalnymi wymieszanymi z dużą ilością złomu, jak i wzdłuż linii energetycznych, torowisk, rurociągów, ogrodzeń metalowych itp. gdzie praca sprzętu wykrywającego jest zakłócona.

  • PRACE Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

W przypadku potrzeby zniszczenia przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych oferujemy usługę polegającą na niszczeniu ww. metodą detonacyjną.

  • OPRACOWANIE EKSPERTYZ  I OPINII SAPERSKICH

Przedmiotem opracowania jest ocena terenu planowanej inwestycji, pod względem występowania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Głównym założeniem ekspertyzy jest określenie stopnia ryzyka prowadzenia prac na wskazanym terenie.  Ekspertyzy i opinie saperskie sporządzane są w oparciu o rys historyczny, wywiad środowiskowy i rozpoznanie saperskie.